NUCLI.cat Serveis professionals Sant Cugat Barcelona

Dret Administratiu

Urbanisme

NUCLI.cat Serveis professionals Sant Cugat Barcelona

Dret Administratiu

Urbanisme

NUCLI.cat Serveis professionals Sant Cugat Barcelona

Dret Administratiu

Urbanisme

Nucli Advocats és un despatx dedicat al dret administratiu i centrat en l’urbanisme, matèria que requereix un coneixement molt especialitzat per la seva complexitat i concurrència de nombrosa normativa sectorial de dret públic.

Ens esforcem per prestar als nostres clients, siguin administracions públiques, empreses o particulars, un servei de qualitat, adaptant l'especialització que ens defineix a les necessitats de cada cas, tant per grans projectes com per consultes puntuals.

PLANEJAMENT

 • Assessorament en la redacció d’instruments d’ordenació del territori, de planejament general o derivat, com plans d’ordenació urbanística municipal, plans parcials, o especials, entre d’altres, així com la seva tramitació, modificació o impugnació, si s’escau.
 • Elaboració d’informes i dictàmens sobre la situació urbanística de tota classe de sòl.
 • Formulació d’al·legacions i/o recursos.
 • Assistència en la negociació i redacció de convenis urbanístics.

GESTIÓ URBANÍSTICA

 • Redacció de projectes de reparcel·lació, tramitació fins a la seva aprovació i inscripció al Registre de la Propietat.
 • Assessorament a entitats urbanístiques col·laboradores tals com juntes de compensació, associacions administratives de cooperació, o entitats de conservació.

EXPEDIENTS EXPROPIATORIS

 • Assessorament en qualsevol fase del procés expropiatori: afectació del sòl, ocupació i valoració de la indemnització.
 • Negociació per a la determinació i cobrament del Just Preu.
 • Assistència jurídica davant l’administració actuant i/o el Jurat d’Expropiació Forçosa.

EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL

Assessorament en els expedients de restauració de la legalitat urbanística, tals com ordres de demolició, assistència en expedients sancionadors, així com en matèria de llicències i/o autoritzacions administratives.

ALTRES

 • Anàlisi de la situació jurídico-urbanística dels immobles.
 • Formulació d’al·legacions, recursos administratius i en processos de la jurisdicció contenciós-administrativa.
 • Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
 • Negociació amb o entre administracions d’expedients de gestió, disciplina i/o ordenació del sòl, entre d’altres.
C/Amposta 14-18, 3r 1ª 08173 Sant Cugat del Vallès

COM ARRIBAR 

NUCLI ADVOCATS intervé en tot el territori assessorant Ajuntaments o particulars.
La ubicació del despatx, en la intersecció de la B-30 amb la E-9, facilita el desplaçament i prestació presencial del servei.